• resmi ilanlar

Hanefi SGK'nın borçlulara yapılandırması hakkında bilgiler verdi

2020-12-03 11:00:14

BAŞVURULAR VE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan kişilerin borçlarında yapılacak yapılandırmalara ilişkin detaylı bilgiler verdi.

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan düzenlediği basın toplantısında Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan işçi, işveren ve genel sağlık sigortalılarına borçlarına getirilen yapılandırma kolaylığı hakkında detaylı bilgiler aktardı.

 

SGK İl Müdürü Hanefi Taştan yaptığı açıklamada yapılandırma kapsamındaki borçları tek tek açıkladı. İl Müdürü Hanefi Taştan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2020 yılı ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

 

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

 

7256 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,

 

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine (31.12.2020) kadar kesinleşen idari para cezaları -İdari Para Cezası Borçlarında, anapara %50 oranında silinmektedir-

 

5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6'ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

 

2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

 

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

 

Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 2925 sayılı Kanunun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

 

Bu Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun ve diğer kanun hükümleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri, Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilenlerin ödenmemiş genel sağlık sigortası primi borçları yapılandırma kapsamındadır.”

 

BAŞVURULAR VE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Söz konusu kanun kapsamındaki yapılandırma başvuruları ve ödeme seçenekleri ile ilgili de konuşan Taştan şunları aktardı:

“Yapılandırma başvuruları E-devlet Üzerinden, E-sigorta Üzerinden, Posta Yoluyla, Şahsen Başvuru olarak yapılacak. Ödeme şekli olarak ise peşin ödeme veya 6,9,12,18 taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde; 01.03.2020 tarihi son ödeme günüdür. Taksitli ödeme seçeneğinde ise ilk taksit 01.03.2020 tarihinde ödenmeye başlayacak, takip eden taksitler iki ay arayla ödenecektir. Örneğin 18 taksit seçeneğinin tercih edilmesi halinde 36 aylık bir ödeme planı oluşacaktır.”

 

“%50 İNDİRİM YAPILARAK HESAPLANAN TUTAR TAHSİL EDİLECEKTİR”

“Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde; Yapılandırma kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90 oranında silinir. Taksitli ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde ise; Yİ-ÜFE tutarında eksiltmeye gidilmez ve taksit seçeneğine göre katsayı uygulanır. 6 taksit için, 1,04 oranında 18 taksit için ise 1,15 oranında katsayı uygulanır. Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (30/4/2021 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak güncellenen tutar üzerinden %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir. Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır.”

 

“KURUMUMUZLA ANLAŞMALI BANKALAR ARACILIĞIYLA PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE ÖDEYEBİLECEKLERDİR”

“Diğer taraftan peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir. İlk kez Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2019/17 sayılı Genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği (EK-1) tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 31/3/2021 (dahil) tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacaktır.5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilen 2020 Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 30/4/2021 (dahil) tarihine kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 

“1 KASIM 2020 TARİHİ İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLATILACAKTIR”

“Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilirler.”

 

“HERHANGİ BİR TEMİNAT İSTENMEYECEKTİR”

Taştan son olarak ise, “4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Taksitli ödemelerde (taksitin %10'unu geçmemek üzere) 10 TL'ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.”

 

“YAPILANDIRILAN BORÇLARDAN DOLAYI İCRA TAKİBİ VE HACİZ İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR”

“Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.”

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit