• resmi ilanlar

Resmi İlanlar

TEKNİSYEN YARDIMCISI ALIMI

14.01.2014

T.C.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğü

TEKNİSYEN YARDIMCISI ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/1783

1- İdarenin

a) Adresi : Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No:11 MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve Faks numarası : 0374 270 15 24-0374 270 15 54

c)Elektronik Posta Adresi : bolu@yurtkurbolu.gov.tr

d) İhale dokümanının

Görülebileceği internet adresi:

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, ve miktarı : 01.03.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA 10 AY 8 KİŞİ TEKNİSYEN YARDIMCISI HİZMETİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Abant, Köroğlu, Gölköy, Konuralp, Hendek, Sakarya ve Zekiye Gündoğdu Yurt Müdürlükleri

c) İşe süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 306 (üç yüz altı) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.03.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014dir.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yurtkur Bolu Bölge Müdürlüğü Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No:11 Bolu

b) Tarihi ve saati : 28.01.2014-10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerinin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafında iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu işe veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yurtkur Bolu Bölge Müdürlüğü Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No:11 Bolu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine göre Yurtkur Bolu bölge müdürlüğü Karamanlı Mah. Konuralp no:11 Bolu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN:7

Diğer İhale İlanları

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit